Postępowanie uniważnione

Nr spr. ZGM.AZP.2422.1.2015

Pabianice, dnia 24.02.2015 r.

 

 INFORMACJA O PRZETARGU:

  

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ORAZ USUWANIE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  

 Termin realizacji:  od dnia 01.04.2015 do dnia 31.12.2016 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 8:30 w dniu 05.03.2015 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Wykaz posesji - załącznik nr 1 do SIWZ (stanowi też załącznik nr 1 do umowy)

4.     Druki ofertowe (od nr 1 do nr 8, z wyłączeniem nr 2) - zblokowane w jeden plik

5.     Druk nr 2 - Formularz cenowy (w formacie PDF oraz w formacie EXCEL)

« back