Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Nr zam. 1/ZP/2013

Pabianice, dnia  31.01.2013 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 95-200 Pabianice,  ul. Warzywna nr 6; woj. łódzkie

 Telefon sekr. 42/22-59-285; fax: 42/22-59-286

 Internet: http://www.zgm.pabianice.pl/    e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

(Zamawiający – zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego)

 
 ogłasza przetarg nieograniczony

 o wartości poniżej 200.000 euro (zamówienie publiczne, rodzaj - usługi)

  SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

 Kody CPV

 

Słownik główny:

71.00.00.00-8

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

 

Słownik uzupełniający

71.63.00.00-3

Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71.63.22.00-9

Usługi badania nieinwazyjnego

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych.

 2.       W zakres sprawdzenia w/w instalacji obejmuje:

 a/    dla instalacji elektrycznych: sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów. Szczególnym, wymaganym, środkiem do sprawdzenia instalacji elektrycznej w w/w zakresie jest wykonanie pomiarów rezystancji (oporności izolacji przewodów) izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

 b/    dla instalacji odgromowych: ocenę stanu wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego, ocenę skorodowania instalacji odgromowej, zwłaszcza na poziomie ziemi, sprawdzenie czy są zachowanie wymagane bezpieczne odstępy między elementami urządzenia piorunochronnego a elementami konstrukcji obiektu budowlanego, pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz pomiary ciągłości obwodów odgromowych,

3.       Sprawdzenie stanu technicznego należy wykonać:

 a/    instalacji elektrycznej: w 3441 lokalach usytuowanych na 406 posesjach, oraz 34 boksach garażowych usytuowanych na 3 posesjach,

 b/    instalacji odgromowej: dla 12 budynków usytuowanych na 11 posesjach posiadających 68 zwody pionowe obwodów instalacji.

4.       Dokładne dane dotyczące przedmiotu zamówienia, tj. zakres robót związanych z realizacją zamówienia oraz zbiorcze dane dotyczące budynków w których będą wykonywane usługi kominiarskie, zostały określone w załącznikach nr 1 do niniejszej SIWZ, będącej jednocześnie załącznikami do wzoru umów.

5.       Termin wykonania zamówienia - pięć miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się do składania ofert częściowych

Część 1 - Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Kody CPV:     71.00.00.00-8             71.63.00.00-3             71.63.22.00-9

Określenie przedmiotu zamówienia:

w 3441 lokalach usytuowanych na 406 posesjach, oraz 34 boksach garażowych usytuowanych na 3 posesjach - sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów. Szczególnym, wymaganym, środkiem do sprawdzenia instalacji elektrycznej w w/w zakresie jest wykonanie pomiarów rezystancji (oporności izolacji przewodów) izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

  Część 2 - Sprawdzenie stanu technicznego instalacji odgromowych.

 Kody CPV:     71.00.00.00-8             71.63.00.00-3             71.63.22.00-9

 Określenie przedmiotu zamówienia:

dla 12 budynków usytuowanych na 11 posesjach posiadajacych 68 zwody pionowe obwodów instalacji - ocenę stanu wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego, ocenę skorodowania instalacji odgromowej, zwłaszcza na poziomie ziemi, sprawdzenie czy są zachowanie wymagane bezpieczne odstępy między elementami urządzenia piorunochronnego a elementami konstrukcji obiektu budowlanego, pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz pomiary ciągłości obwodów odgromowych,

  Termin realizacji zamówienia : pięć miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

Zamawiający do niniejszego zamówienia nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, nie będzie zawierał umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie tylko do wykonawców, u których ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający przewiduje udzielanie n/w zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

Udzielenie zamówień uzupełniających nastąpi w przypadku konieczności ponownego sprawdzenia instalacji po wykonaniu przez Zamawiającego zaleceń pokontrolnych; w przypadku przejęcia przez Zamawiającego innych nieruchomości oraz innych okoliczności, których nie można było przewidzieć.

W umowie przewiduje się niżej wymienione istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty:

1.  W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT – wartość tego podatku zostanie obliczona wg obowiązującej w chwili wystawiania rachunku stawki tego podatku.

 2.   Strony zgodnie wyłączą z umowy budynek (posesję) w przypadkach określonych umową.

3.     Na wniosek Zamawiającego strony zmienią termin wykonania umowy na rok 2014 w przypadku ograniczenia środków finansowych w roku 2013 przeznaczonych na wykonanie umowy na niniejsze zamówienie. W tym przypadku stawki ryczałtowe określone w umowie zostaną zmienione o wartości wynikające z wskaźnika inflacji (deflacji) ogłoszonego przez GUS za rok 2013. (zmiana wprowadzona 1 lutego 2013r).

 Kryterium oceny ofert:    najniższa cena - 100 % wartości

 SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego, adres j.w. pokój nr 16 w godz. 800 - 1400, przekazem pocztowym lub ze strony internetowej www.zgm.pabianice.pl.

 Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2013 r.  o godzinie 1000

 Miejsce składania ofert - pokój nr 7 (sekretariat) w siedzibie ZGM w Pabianicach

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

 I.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

 A.     Dla składających ofertę na część 1 lub na obie części zamówienia:

przy wykonywaniu sprawdzenia stanu technicznego (zwanych też przeglądami lub kontrolą) instalacji elektrycznej i odgromowej, w szczególności wykonywał pomiary, dla co najmniej dwóch różnych zleceniodawców o łącznej wartość wykonania tych umów nie mniejszej niż 18.450,000 zł, w tym podatek VAT.

B.     Dla składających ofertę wyłącznie na część 2 zamówienia, tj. na sprawdzenie stanu technicznego instalacji odgromowych

przy wykonywaniu sprawdzenia stanu technicznego (zwanych też przeglądami lub kontrolą) instalacji elektrycznej i odgromowej, w szczególności wykonywał pomiary, dla co najmniej dwóch różnych zleceniodawców o łącznej wartość wykonania tych umów nie mniejszej niż 1.845,000 zł, w tym podatek VAT.

Przy obu w/w wariantach składania oferty Wykonawca wykazać musi, iż do wykonanych usług zleceniodawcy nie mają zastrzeżeń (zostały wykonane należycie) – art. 22 ust 1 pkt 2

 II.     Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: niezależnie, czy Wykonawca składa ofertę na jedną wybraną przez siebie część zamówienia czy na obie to musi wykazać się dyspozycją min. 1 osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania prac i czynności objętych niniejszym zamówieniem; tj. osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacji energetycznych i być aktualnym czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych, potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym D z wpisem uprawniającym do wykonywania kontroli i pomiarów. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną może on sam spełniać w/w wymagania - art. 22 ust. 1 pkt 3.

 Dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1.      Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert usług określonych w kolumnie obok dla co najmniej dwóch zleceniodawców z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to z tego okresu),

 2.      Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Uwaga: Zamawiający dokona oceny wiedzy i doświadczenia wykonawcy z wykonania usług, których należyte wykonanie będzie potwierdzone załączonym do oferty dokumentem.

 3.      Wykaz osób posiadających uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, z podaniem uprawnień tych osób do wykonywania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 4.      Oświadczenia, że osoby wymienione w/w wykazie posiadają wymagane uprawnienia.

W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Jeśli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

2.    Dokument potwierdzający dysponowaniem zasobami podmiotów trzecich, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

3.   Oświadczenie podmiotów trzecich o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.

4.    Wykaz części zamówienia, która będzie wykonywana przez podwykonawców, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zadania innym podmiotom

5.  Wykaz zastrzeżonych informacji, jeżeli wykonawca zamierza zastrzec dokumenty stanowiące dla wykonawcy tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

  W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie (publikacja obowiązkowa) zostało zamieszczone w dniu 31.01.2013 r. pod nr 42726-2013 .

 Zapraszamy do udziału w przetargu

 Dokumenty do pobrania:

 I.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 II.     Załączniki do wzorów umów

      A. Dla części 1 - Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych

      1.      Załącznik nr 1 - Wykaz posesji (inst. elektr.)
2.      Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (inst. elektr.)

      B.  Dla części 2 - Sprawdzenie stanu technicznego instalacji odgromowych

      1.      Załącznik nr 1 - Wykaz posesji (inst. odgrom.)
2.      Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (inst. odgrom)

 III.  Załącznik nr 2 - Wzory druków ofertowych:
1.          Druk nr 1 – Oferta
2.          Druk nr 2 – Formularz cenowy
3.          Druk nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4.          Druk nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5.          Druk nr 5 – Wykaz wykonanych usług / robót
6.          Druk nr 6 – Wykaz osób posiadających uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia
7.          Druk nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia,
8.          Druk nr 8 – Zobowiązanie innych pomiotów
9.          Druk nr 9 – Wykaz części zamówienia którą wykonawca powierzy innym podmiotom
10.      Druk nr 10 – Wykaz zastrzeżonych informacji

 

« back