Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 ZMIANA W TRESCI SIWZ: można pobrać TUTAJ

 

Nr zam. 5/ZP/2013

Pabianice, dnia  15.05.2013 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

95-200 Pabianice,  ul. Warzywna nr 6; woj. łódzkie

Telefon sekr. 42/22-59-285; fax: 42/22-59-286

Internet: http://www.zgm.pabianice.pl/    e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

(Zamawiający – zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 5.000.000 euro (zamówienie publiczne, rodzaj - roboty budowlane)

 

 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

położonych na nieruchomościach przy ul. św. Jana 21

i ul. Południowej 5  w Pabianicach

 Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie rozbiórek budynków położonych na n/w nieruchomościach w Pabianicach:

1.       ul. św. Jana 21 - 1 budynek mieszkalny

2.       ul. Południowa 5 - budynek mieszkalny przybudówką oraz budynek ubikacji i fragmenty murów budynku gospodarczego.

 

II. Podstawowe parametry budynków przeznaczonych do rozbiórki:

1. ul. św. Jana 21.

Budynek parterowy o ścianach murowanych, fundamentach płytkich z cegły i kamienia, dach płaski drewnianym o układzie krokwiowym jednospadowym, niepodpiwniczony,

Powierzchnia zabudowy - 67,20 m2, kubatura 202 m3;

Wiek budynku - około 80 lat.

 

2. ul. Południowa 5.

    a/ Budynek mieszkalny

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Konstrukcja ścian z zewnątrz drewniana, w środku część ścian murowana, część drewniana; kominy murowane w dwóch ścianach wewnętrznych; konstrukcja stropu i dachu drewniana, strop belkowy, dach dwuspadowy stromy (390). Do budynku dobudowana przybudówka.

Budynek wybudowano w I połowie XX wieku.

    b/ Przybudówka

Budynek parterowy niepodpiwniczony. Konstrukcja ścian murowana, dach drewniany jednospadkowy krokwiowy plaski.

    c/ Budynek ubikacji i pozostałości po budynku gospodarczym

Budynek parterowy murowany, dach drewniany, obecnie zawalony.

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego z przybudówką - 158,81 m2,

Kubatura budynków j.w. - 735 m3,

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 9,58 m3,

 

III. Zakres robót niezbędnych do wykonania został określony w umowie, w szczególności w § 2 ust. 2 oraz w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ.

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Kody CPV:   

45.11.00.00-1,                        45.11.12.20-6,                        90.51.10.00-2

Dopuszcza się do składania ofert częściowych  - liczba części 2                                          
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji: jeden miesiąc

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.

W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1.   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

2.  Dokument potwierdzający dysponowaniem zasobami podmiotów trzecich, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

3.   Oświadczenie podmiotów trzecich o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.

4.   Wykaz części zamówienia, która będzie wykonywana przez podwykonawców, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zadania innym podmiotom.

5.   Wykaz zastrzeżonych informacji, jeżeli wykonawca zamierza zastrzec dokumenty stanowiące dla wykonawcy tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

 

Kryterium oceny ofert dla każdej części zamówienia:   najniższa cena - 100 % wartości

Istotne zmiany w umowie:

W umowie przewiduje się niżej wymienioną istotną zmianę jej postanowień w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty:

W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT – wartość umowy może ulec zmianie o wartość zmiany podatku VAT, o ile strona wnioskująca przedstawi stronie przeciwnej uzasadnienie zawierające wyliczenie kwoty zmiany wynagrodzenia oraz podstawę prawną zmiany wysokości stawki podatku VAT.

SIWZ można uzyskać w pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 95-200

Pabianice, ul. Warzywna 6, pokój nr 16 w godz. 800 - 1400 lub ze strony internetowej www.zgm.pabianice.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2013 r.  o godzinie 1300

Miejsce składania ofert - pokój nr 7 (sekretariat) w siedzibie ZGM w Pabianicach

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Informacja dotycząca ofert częściowych:

 

Część 1Rozbiórka budynków położonych na nieruchomości przy ul. św. Jana 21

Kody CPV:    45.11.00.00-1,                        45.11.12.20-6,                        90.51.10.00-2

Określenie przedmiotu zamówienia:

Rozbiórka budynku przy ul. św. Jana 21 w Pabianicach.  Ogólny opis budynku przeznaczonego do rozbiórki został określony w niniejszym ogłoszeniu w części Określenie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania - jeden miesiąc

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Część 2Rozbiórka budynków położonych na nieruchomości przy ul. Południowej 5

Kody CPV:    45.11.00.00-1,                        45.11.12.20-6,                        90.51.10.00-2

Określenie przedmiotu zamówienia:

Rozbiórka budynku przy ul. św. Południowej 5 w Pabianicach.  Ogólny opis budynków przeznaczonych do rozbiórki został określony w niniejszym ogłoszeniu w części Określenie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania - jeden miesiąc

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie (publikacja obowiązkowa) zostało zamieszczone w dniu 15.05.2013 r. pod nr 190238-2013.

 Zapraszamy do udziału w przetargu

 

 Dokumenty do pobrania:

A. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

B. Wzory druków ofertowych:

       1.          Druk nr 1 – Oferta
2.         
Druk nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.         
Druk nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4.         
Druk nr 4 – Zobowiązanie innych pomiotów
5.         
Druk nr 5 – Wykaz części zamówienia którą wykonawca powierzy innym podmiotom
6.         
Druk nr 6 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
7.         
Druk nr 7 – Wykaz zastrzeżonych informacji

C. Dokumentacja projektowa

I. ul. św. Jana 21

  1. Plan rozbiórki i opinia techniczna

  2. SW i ORB (zamieszczono 20.05.2013 )

  3. Załącznik fotograficzny.

II. ul. Południowa 5

1.      Dokumentacja projektowa:

a.     Opis techniczny
b.    
Mapa lokalizacyjna

c.     Rysunki:

                          1/  Nr 02
          2/ 
Nr 03
          3/ 
Nr 04
          4/ 
Nr 05
          5/ 
Nr 06

d.    Załącznik fotograficzny

2.      Dodatkowa dokumentacja fotograficzna - budynki gospodarcze


a.   Zdjęcia nr: 1954, 1955, 1956,

3.   SW i ORB ( zamieszczono 20.05.2013 )

« back