Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty pobiera się TUTAJ.

 


 Treść pytania i odpowiedzi na zapytania do SIWZ pobiera się TUTAJ.


Nr zam. 17/ZP/ET/2012

Pabianice, dnia  22.11.2012 r.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

95-200 Pabianice,  ul. Warzywna nr 6; woj. łódzkie

Telefon sekr. 42/22-59-285; fax: 42/22-59-286

Internet: http://www.zgm.pabianice.pl/    e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

(Zamawiający – zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 200.000 euro (zamówienie publiczne, rodzaj - usługi)

 

ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Kody CPV:

90.00.00.00-7

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów , czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90.51.10.00-2

Usługi wywozu odpadów

90.51.11.00-1

Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90.51.20.00-9

Usługi transportu odpadów

 

                              

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz innych odpadów nie zawierających odpadów niebezpiecznych i które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (odpady powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, obsługi ludności, odpady pochodzące od zamiatania ulic i placów, odpady wielkogabarytowe typu meble, sprzęt AGD, gruz budowlany), łącznie z wystawianiem i wstawianiem pojemników z terenu ich składowania oraz uprzątnięciem terenu z miejsca ich załadunku.

2.    Wszystkie pojemniki na odpady mają stanowić własność wykonawcy.

3.    Podstawowym cyklem odbioru i wywozu odpadów z pojemników jest okres jednego tygodnia; inne terminy są określone w SIWZ.

4.    Termin realizacji: 01.01.2013 roku – 30.06.2013 roku.

5.    Ilość posesji z których będą wywożone odpady - 440;

6.    Ilość osób zamieszkałych na posesjach - 7.953.

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

Zamawiający do niniejszego zamówienia nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, nie będzie zawierał umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie tylko do wykonawców, u których ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia.

W umowie przewiduje się niżej wymienioną istotną zmianę postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty:

»W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT - wartość umowy oraz cena wywozu odpadów przypadająca na jednego mieszkańca może ulec zmianie o wartość zmiany podatku VAT, o ile strona wnioskująca przedstawi stronie przeciwnej uzasadnienie zawierające wyliczenie kwoty zmiany wynagrodzenia oraz podstawę prawną zmiany wysokości stawki podatku VAT.«

 
Kryterium oceny ofert:    najniższa cena - 100 % wartości

 SIWZ (bezpłatną) można odebrać w siedzibie zamawiającego, adres j.w. pokój nr 16 (II p.) w godz. 800-1400, przekazem pocztowym lub ze strony internetowej  www.zgm.pabianice.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2012 r.  o godzinie 1000

Miejsce składania ofert - sekretariat w siedzibie ZGM w Pabianicach (I p.)

 

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

1.         Posiadają zezwolenia wydane przez:

a/     Prezydenta Miasta Pabianic na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Pabianice (Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

b/    Starostę Powiatu Pabianickiego lub inny ustawowo uprawniany organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

2.     Wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu lub wykonywaniu nadal w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizacją podobnych co przedmiot zamówienia zamówień (odbiór i wywóz wywozu odpadów komunalnych) o łącznej wartości min. 750.000,00 zł (w tym jednego zamówienia o wartości min. 300 tys. zł)

3.     Dysponują n/w sprzętem:

a/     dwa samochody do wywozu nieczystości z pojemników o pojemności do 1.1 m3 łącznie o nadwoziu zamkniętym.

b/ jeden samochód do załadunku i rozładunku sposobem mechanicznym pojemników o większej pojemności niż w punkcie a) (tzw. kontenerowiec),

c/    specjalistyczny samochód „myjka” do mycia pojemników z opcją jednoczesnego z rozładunkiem pojemnika myciem środkiem dezynfekującym i odbiorem brudnej wody z mycia pojemników.

4.  W ostatnich trzech latach obrotowych wykażą przychód w jednym z tych lat w wysokości 700 tys. zł. W przypadku Wykonawców   prowadzących działalność krócej niż w wymienionym okresie – należy osiągnąć w/w przychód w jednym roku z okresu prowadzenia działalności.

 

Dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.         Zezwolenia wyżej określone.

2.         Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

3.         Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

4.         Rachunek zysków i strat (z opinią biegłego rewidenta, jeżeli rachunek podlega badaniu), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia bilansu inny dokument określający obroty – za okres ostatnich 3 lat obrotowe (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres),

 

W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1.         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2.         Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.         Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4.         Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5.         Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6.         Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punktach 1 - 6.

 

Jeśli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada:

1. dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

1.1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.2.    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.3.   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1.         Oferta z formularzem cenowym;

2.         Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

3.         Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

4.         W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zadania innym podmiotom - wskazanie która część zamówienia będzie wykonywana przez te podmioty;

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie (publikacja obowiązkowa) zostało zamieszczone w dniu 22.12.2012 r. pod numerem 466680.

 

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

Dokumenty do pobrania:

A.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

B.      Załącznik do umowy (wzór umowy stanowi III część siwz):

Wykaz posesji i osób zamieszkałych

C.      Druki ofertowe:

1. Druk nr 1 – Oferta

2. Druk nr 2 – Formularz cenowy

3. Druk nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Druk nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Druk nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

6. Druk nr 6 – Wykaz sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy

7. Druk nr 7 – Wykaz części zamówienia którą wykonawca powierzy innym podmiotom


« back