Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobiera się TUTAJ.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

  Tytuł zamówienia:

 

REMONTY DACHÓW

na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul. Łaskiej 22/24, ul. Mielczarskiego 5, ul. Narutowicza 7, ul. Narutowicza 9

i ul. Piłsudskiego 16  w Pabianicach

 

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: do 30.09.2013 r.

 

 Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

 

 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.      Załączniki do umowy:

3.1.           oddzielne dla każdej z nieruchomości:

3.1.1.              ul. Łaskiej 22/24

3.1.1.1                Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowej wymiarowaniem (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik w formacie PDF)

3.1.1.2                Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.1.2.              ul. Mielczarskiego 5

3.1.2.1                Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowej wymiarowaniem (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik w formacie PDF)

3.1.2.2                Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.1.3.              ul. Narutowicza 7

3.1.3.1                Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowej wymiarowaniem (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik w formacie PDF)

3.1.3.2                Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.1.4.              ul. Narutowicza 9

3.1.4.1                Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowej wymiarowaniem (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik w formacie PDF)

3.1.4.2                Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.1.5.              ul. Piłsudskiego 16

3.1.5.1                Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowej wymiarowaniem (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik w formacie PDF)

3.1.5.2                Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.2.           o tej samej treści dla każdej nieruchomości:

3.2.1.              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.2.2.              Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych wraz z wykazem materiałów, które zostaną wbudowane

3.2.3.              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

4.      Druki ofertowe:

4.1.           Druk nr 1 – Oferta

4.2.           Druk nr 2 Formularz cenowy

4.3.           Druk nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4.4.           Druk nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.5.           Druk nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

4.6.           Druk nr 6 – Zobowiązanie innych pomiotów

4.7.           Druk nr 7 – Wykaz części zamówienia którą wykonawca powierzy innym podmiotom (podwykonawcom)

4.8.           Druk nr 8 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

4.9.           Druk nr 9 – Wykaz materiałów budowlanych, które zostaną wbudowane

4.10.       Druk nr 10 Wykaz zastrzeżonych informacji

 

« back