Ogłoszenie o wyniku postępowania.


Odpowiedź na zapytanie oferenta.

Nr zam. 2/ZP/2013

Pabianice, dnia  01.02.2013 r.

 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

95-200 Pabianice,  ul. Warzywna nr 6; woj. łódzkie

Telefon sekr. 42/22-59-285; fax: 42/22-59-286

Internet: http://www.zgm.pabianice.pl/    e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

(Zamawiający – zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego)

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 200.000 euro (zamówienie publiczne, rodzaj - dostawa)

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Kody CPV

Słownik główny:  44.00.00.00-0

Słownik pomocniczy:


44.11.11.00-2           14.62.20.00-7            44.16.70.00-8                44.19.00.00-8
44.11.12.00-3           44.22.10.00-5            31.52.00.00-7                44.19.10.00-5
44.11.18.00-9           42.21.41.00-0            31.21.50.00-6                44.19.20.00-2
14.21.10.00-3           44.51.00.00-8            31.22.30.00-5                44.51.00.00-1
44.11.10.00-1           44.16.20.00-3            31.21.41.00-0                44.83.13.00-7
44.11.15.20-2           44.16.31.00-1            31.22.41.00-3                14.82.00.00-5
44.19.00.00-8           44.16.32.00-2            31.21.13.00-1

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych oraz narzędzi. Dokładne określenie zakresu dostaw zostało wyszczególnione w formularzach cenowych będących załącznikami do SIWZ. Przedmiotem dostawy mają być wyłącznie materiały fabrycznie nowe.

 2.       Dostawa materiałów budowlanych następować do siedzib Zamawiającego usytuowanych przy ul. Warzywnej 6, Warszawskiej 28, Moniuszki 8a i Odrodzenia 15 w Pabianicach.

 3.       Materiały będą dostarczane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w terminach i ilościach ustalanych wg bieżących potrzeb Zamawiającego, a dostawa materiału musi nastąpić następnego dnia roboczego do godz. 14:00 od daty złożenia zamówienia.

 4.       Zamawiający nie gwarantuje odbioru wszystkich wyszczególnionych w formularzach cenowych materiałów budowlanych ani wyszczególnionych ilości.

 5.       Pozostałe dokładne wymagania dotyczące przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej część III SIWZ.

 6.       Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się do składania ofert częściowych

Część 1 - Materiały do robót murarskich
Kody CPV:   
44.11.11.00-2             44.11.12.00-3             44.11.18.00-9

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów np. cegły, cementu, zapraw, klejów, prętów, kątowników.

Część 2 - Kruszywo budowlane
Kod CPV:       14.21.10.00-3

 Określenie przedmiotu zamówienia:

 Dostawa piasku i żwiru

Część 3 - Materiały do robót dekarskich
Kody CPV:   

44.11.10.00-1                         44.11.15.20-2             44.19.00.00-8                         14.62.20.00-7

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów np. papy, blachy ocynkowanej rynien, rur spustowych

Część 4 - Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV:      
44.22.10.00-5

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa okien i drzwi

Część 5 - Materiały różne
Kod CPV:      
42.21.41.00-0

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Dostawa materiałów np. pieców, farb, siatki ogrodzeniowej, silikonów

Część 6 - Narzędzia
Kody CPV:    
44.51.00.00-8

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Dostawa różnych narzędzi budowlanych

Część 7 - Materiały do robót hydraulicznych
Kody CPV:   
44.16.20.00-3             44.16.31.00-1             44.16.32.00-2             44.16.70.00-8

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów do instalacji wod. - kan, c.o. gazowych

Część 8 - Materiały do robót elektrycznych
Kody CPV:   

31.52.00.00-7    31.21.50.00-6     31.22.30.00-5    31.21.41.00-0    31.22.41.00-3    31.21.13.00-1

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów do instalacji elektrycznych

Część 9 - Materiały do robót stolarskich
Kody CPV:   

44.19.00.00-8             44.19.10.00-5             44.19.20.00-2             44.51.00.00-1

 Określenie przedmiotu zamówienia:

 Dostawa materiałów np. tarcica i tarcica podłogowa, okucia budowlane

Część 10 - Materiały do robót szklarskich
Kody CPV:   

44.83.13.00-7             14.82.00.00-5

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa szkła, kitów, zszywek szklarskich

 Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

Zamawiający do niniejszego zamówienia nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, nie będzie zawierał umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie tylko do wykonawców, u których ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający przewiduje nie udzielanie n/w zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

W umowie przewiduje się niżej wymienione istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty:

W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT – wartość tego podatku zostanie obliczona wg obowiązującej w chwili wystawiania rachunku stawki tego podatku.

 
  Kryterium oceny ofert:    najniższa cena - 100 % wartości

  SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego, adres j.w. pokój nr 16 w godz. 800 - 1400, przekazem pocztowym lub ze strony internetowej www.zgm.pabianice.pl.

 
 Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2013 r.  o godzinie 1000

 Miejsce składania ofert - pokój nr 8 (sekretariat) w siedzibie ZGM w Pabianicach

  Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału niż oświadczenie.

W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Jeśli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.


 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

2.    Dokument potwierdzający dysponowaniem zasobami podmiotów trzecich, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

3.   Oświadczenie podmiotów trzecich o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.

4.      Wykaz części zamówienia, która będzie wykonywana przez podwykonawców, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zadania innym podmiotom

5.  Wykaz zastrzeżonych informacji, jeżeli wykonawca zamierza zastrzec dokumenty stanowiące dla wykonawcy tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie (publikacja obowiązkowa) zostało zamieszczone w dniu 31.01.2013 r. pod nr 45214-2013

 Zapraszamy do udziału w przetargu

 

Dokumenty do pobrania:

A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

B. Wzory druków ofertowych:

1.       Druk nr 1 – Oferta

2.       Druk nr 2 – Formularze cenowe  (od części 1 do części 10)

a/    Część  1 – Materiały do robót murarskich

b/    Część 2 – Kruszywo budowlane

c/    Część 3 – Materiały do robót dekarskich

d/    Część 4 – Stolarka okienna i drzwiowa

e/    Część 5 – Materiały różne

f/      Część 6 – Narzędzia

g/    Część 7 – Materiały do robót hydraulicznych

h/    Część 8 – Materiały do robót elektrycznych

i/      Część 9 – Materiały do robót stolarskich

j/      Część 10 – Materiały do robót szklarskich

 3.       Druk nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 4.       Druk nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 5.       Druk nr 5 – Zobowiązanie innych pomiotów

 6.       Druk nr 6 – Wykaz części zamówienia którą wykonawca powierzy innym podmiotom

 7.       Druk nr 7 – Wykaz zastrzeżonych informacji

 

« back