Ogłoszenie o wyborze oferty

ZMIANA W TRESCI SIWZ: można pobrać TUTAJ

 

Nr zam. 4/ZP/2013

Pabianice, dnia  15.04.2013 r.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

95-200 Pabianice,  ul. Warzywna nr 6; woj. łódzkie

Telefon sekr. 42/22-59-285; fax: 42/22-59-286

Internet: http://www.zgm.pabianice.pl/    e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

(Zamawiający – zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego)

 ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 200.000 euro (zamówienie publiczne, rodzaj - usługi)

 

ODBIOR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ORAZ USUWANIE ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór ze zbiorników bezodpływowych i wywóz  nieczystości ciekłych oraz usuwanie ze zbiorników bezodpływowych nieczystości stałych z wywozem tych nieczystości (zwanych dalej czyszczeniem zbiorników) nieczystości powstałych w wyniku czyszczenia, zwanych dalej również przedmiotem zamówienia.

2. Przez odbiór i wywóz nieczystości ciekłych oraz czyszczenie zbiorników bezodpływowych rozumie się również transport wszelkich nieczystości z miejsca ich powstawania do punktu odbioru tj. zlewni nieczystości ciekłych wraz z przekazaniem tych nieczystości w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków.

3. Wykonaniem przedmiotu umowy objęte są zbiorniki usytuowane na posesjach wyszczególnionych w wykazie posesji.

4. Wstępnie określa się, iż w okresie obowiązywania umowy zostanie wykonany następujący zakres przedmiotu zamówienia, przy czym rzeczywisty zakres umowy będzie zależał od aktualnych potrzeb Zamawiającego:

4.1 Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych:

   a/ rozliczanych kursem -  130 szt. kursów ogółem,

   b/ rozliczanych ilością metrów sześciennych - 2950 m3 ogółem,

4.2. Czyszczenie zbiorników bezodpływowych - 280 m3 pojemności zbiorników ogółem,

5. Realizacja umowy będzie następować sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb.

6. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

7. Pozostałe informacje zostały podane we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ.

Zamówienia uzupełniające:

1. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Wartość zamówień uzupełniających określa się na nie więcej niż 40% wartości niniejszego zamówienia (wartości umowy, która zostanie podpisana).

3. Do okoliczności od zaistnienia którego będzie możliwe udzielenie zamówień uzupełniających będzie nie zawarcie nowej umowy na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych lub na czyszczenie zbiorników bezodpływowych przed dniem 31.12.2013 r. Umowy uzupełniające mogą być zawarte na okres maksimum trzech miesięcy. Podstawą wystąpienia Zamawiającego o zawarcie umowy / umów uzupełniającej/cych będzie unieważnienie co najmniej jednego postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą w procedurze rozpoczętej i zakończonej unieważnieniem przed dniem 31.12.2013 r.

Kody CPV:    

90.00.00.00-7,                    90.41.00.00-4,          90.51.10.00-2,            90.91.30.00-0

Dopuszcza się do składania ofert częściowych  - liczba części 6
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. (dotyczy wszystkich części zamówienia)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

Z art. 22 ust. 1 pkt 1: Wykonawca winien posiadać zezwolenie Prezydenta Miasta Pabianic na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z terenu miasta Pabianic

Z art. 22 ust. 1 pkty od 2 do 4: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań

Dokumenty jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zezwolenie Prezydenta Miasta Pabianice na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych

W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej)

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

2.    Dokument potwierdzający dysponowaniem zasobami podmiotów trzecich, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

3. Oświadczenie podmiotów trzecich o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów.

4.  Wykaz części zamówienia, która będzie wykonywana przez podwykonawców, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zadania innym podmiotom.

5.  Wykaz zastrzeżonych informacji, jeżeli wykonawca zamierza zastrzec dokumenty stanowiące dla wykonawcy tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

Kryterium oceny ofert dla każdej części zamówienia:   najniższa cena - 100 % wartości

Istotne zmiany w umowie:

W umowie przewiduje się niżej wymienioną istotną zmianę jej postanowień w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty:

W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT – wartość cen jednostkowych określonych w § 2 może ulec zmianie o wartość zmiany podatku VAT, o ile strona wnioskująca przedstawi stronie przeciwnej uzasadnienie zawierające wyliczenie kwoty zmiany ceny jednostkowej oraz podstawę prawną zmiany wysokości stawki podatku VAT.

SIWZ można uzyskać w pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 95-200 Pabianice,

ul. Warzywna 6, pokój nr 16 w godz. 800 - 1400 lub ze strony internetowej www.zgm.pabianice.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2013 r.  o godzinie 1300

Miejsce składania ofert - pokój nr 7 (sekretariat) w siedzibie ZGM w Pabianicach

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Informacja dotycząca ofert częściowych (poza informacjami już wyżej wymienionymi):

Część 1 – Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z posesji wyszczególnionych w części A Wykazu posesji

Kody CPV:     90.00.00.00-7,                        90.41.00.00-4,                        90.51.10.00-2

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dla posesji wyszczególnionych w części A wykazu (obecnie na posesje wyszczególnione w tej części wykazu wjeżdża skład składający się z ciągnika URSUS C360 i beczki na nieczystości o pojemności 3,5 m3; w większej części posesji występują bramy przejazdowe w budynku)
a/ wywóz nieczystości ciekłych rozliczanych kursem -  40 szt. kursów,
b/ wywóz nieczystości ciekłych rozliczanych ilością metrów sześciennych - 240 m3,

Część 2 – Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z posesji wyszczególnionych w części B  Wykazu posesji

Kody CPV:     90.00.00.00-7,                        90.41.00.00-4,                        90.51.10.00-2
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla posesji wyszczególnionych w części B wykazu (obecnie na posesje wyszczególnione w tej części wykazu wjeżdża samochód o szerokości około 2,20 m z beczką o pojemności 2,5 m3)
a/ wywóz nieczystości ciekłych rozliczanych kursem -  90 szt. kursów,
b/ wywóz nieczystości ciekłych rozliczanych ilością metrów sześciennych - 1900 m3,

Część 3 – Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z posesji wyszczególnionych w części C              Wykazu posesji

Kody CPV:     90.00.00.00-7,                        90.41.00.00-4,                        90.51.10.00-2
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla posesji wyszczególnionych w części C wykazu - wywóz nieczystości ciekłych rozliczanych ilością metrów sześciennych - 810 m3,

Część 4 – Czyszczenie zbiorników usytuowanych na posesjach wyszczególnionych w części A Wykazu posesji

Kody CPV:     90.00.00.00-7,                        90.91.30.00-4,                        90.51.10.00-2
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla posesji wyszczególnionych w części A wykazu - czyszczenie zbiorników - 50 m3  pojemności zbiorników.

Część 5 – Czyszczenie zbiorników usytuowanych na posesjach wyszczególnionych w części B

Kody CPV:     90.00.00.00-7,                        90.91.30.00-4,                        90.51.10.00-2
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla posesji wyszczególnionych w części B wykazu - czyszczenie zbiorników bezodpływowych - 200 m3 pojemności zbiorników.

Część 6 - Czyszczenie zbiorników usytuowanych na posesjach wyszczególnionych w części C

Kody CPV:     90.00.00.00-7,                        90.91.30.00-4,                        90.51.10.00-2
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla posesji wyszczególnionych w części C wykazu - czyszczenie zbiorników bezodpływowych - 30 m3 pojemności zbiorników.

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie (publikacja obowiązkowa) zostało zamieszczone w dniu 05.02.2013 r. pod nr147250-2013

 

 Zapraszamy do udziału w przetargu

 Dokumenty do pobrania:

A. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
B. Wykaz posesji

C. Wzory druków ofertowych:

1.  Druk nr 1 – Oferta

2.  Druk nr 2 – Formularz cenowy

3.Druk nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4.Druk nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.Druk nr 5 – Zobowiązanie innych pomiotów

6. Druk nr 6 – Wykaz części zamówienia którą wykonawca powierzy innym podmiotom

7. Druk nr 7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

8.Druk nr 8 – Wykaz zastrzeżonych informacji

« back