Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Zmiany w treści SIWZ można pobrać TUTAJ.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Nr zam. 15/ZP/2013

 

Tytuł zamówienia:

 

„UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH”

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji: 12 miesięcy r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 14.11.2013  r.

 

Kryterium wyboru ofert:

                                       cena - znaczenie kryterium 70%

                                       klauzule dodatkowe - znaczenie kryterium 30%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1   Zmiany w treści SIWZ

3.      Załączniki do SIWZ:

3.1.           Charakterystyka Zamawiającego

3.2.           Opis przedmiotu zamówienia

3.3.           Projekt umowy

3.4.           Formularz ofertowy

3.5.           Oświadczenia wykonawcy

3.5.1.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  Pzp

3.5.2.     Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

3.5.3.      Oświadczenie o wskaźnikach pokrycia marginesu wypłacalności i pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

3.5.4.        Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

3.6.           Wykaz pojazdów

« back