Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 07.06.2013 r.

Nr zam. ZP-10m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

     1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia  publicznego na  Świadczenie uug telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów

     2.  Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji zamówienia:  24 m-ce od dnia obowiązywania umowy
5. Kryterium wyboru oferty - cena
6. Termin składania ofert: 19.06.2013 r. do godz. 13.00
7. Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

7.2   Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

7.3   Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych akredytacji i wdrożonych systemach jakości

      8.  Termin otwarcia ofert 19.06.2013 r. godz. 13.30

      9.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

    10.   Nie wypełnienie wymogów zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

    11.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

    12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.       Wzór umowy.

2.       Formularz ofertowy.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

     

« back