Pabianice, dnia 08.04.2013 r.

ZGM/ZP-3m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na przeprowadzenie monitoringu środowiskowego na składowisku odpadów w Łaskowicach gmina Łódź Górna.

2.        Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia:  I i II półrocze 2013 r.

5.        Kryterium wyboru oferty - cena

6.        Termin składania ofert: 15.04.2013 r. do godz. 13.45

7.        Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

7.2   Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

7.3 Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych akredytacji i wdrożonych systemach jakości (ZGM od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie miał prawo żądać do wzglądu wszelkie dokumenty wynikające z niniejszego oświadczenia).

 

8.        Termin otwarcia ofert 15.04.2013 godz. 14.00

9.        O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10.     Nie wypełnienie wymogów zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

11.     Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

12.     Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.       Wzór umowy.

2.       Formularz ofertowy.

 

« back