Informacja o wyborz najkorzystniejszej oferty.

Pabianice, dnia   24. 04. 2013 r.

ZGM/ZP- 5m/2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali usytuowanych przy
                              ul. Moniuszki 16 i ul. Traugutta 2 w Pabianicach”

2. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia:  - 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dla przekazania dokumentacji do
                                                       Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pabianicach.                                  

                                                           - 10 tygodni licząc j.w. dla przekazania pozostałej dokumentacji do ZGM w Pabianicach.                                                                             

5.Kryterium wyboru oferty : najniższa cena dla każdej dokumentacji projektowej

6. Termin składania ofert : 06.05.2013 r. do godz. 13:00

7. Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2 formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8. Dopuszcza się do składania ofert na cały przedmiot zamówienia tj. dwie dokumentacje projektowe
      ( ul. Moniuszki 16 i ul. Traugutta 2 ) lub tylko na jedną z nich.

9. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.                                      

10. Termin otwarcia ofert  06.05.2013 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie
      mailowej lub faksem.

11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Wanda Rutkowska - Hanc    tel: 42-225-92-52

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer  tel: 42-225-92-57

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

1. Wzór umowy.
2. Formularz ofertowy.

 

« back