Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 Pabianice, dnia 31.01.2013 r.

ZGM/ZP- 1/ZPm/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

  1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na

WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO 8 SZT. KOTŁÓW

NA SZEŚCIU POSESJACH W PABIANICACH

  2.          Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

  3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  4.   Termin realizacji zamówienia:  dwa miesiące licząc od dnia podpisania umowy

  5.   Kryterium wyboru oferty - najniższa cena

  6. Termin składania ofert  07.02.2013 r. do godz. 10:00 w sekretariacie ZGM (I p. pok. nr 7) ul. Warzywna 6 w

         Pabianicach

  7.   Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kontrolę kotłów".

  8.   Do oferty należy dołączyć:

  8.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ  rejestracyjny – gdy dotyczy

      8.2   formularz cenowy,

      8.3   uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

      8.4   zaświadczenie o aktualnym członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  9.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

  10. Termin otwarcia ofert 07.02.2013 r. o godz. 10:15; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający

      powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

  11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Urszula Rusiecka tel. 42/22-59-252.

  12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer tel. 42/22-59-257.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  Załączniki:

1.       Wzór umowy z załącznikiem nr 1 - Opisem przedmiotu zamówienia.
2.       
Formularz ofertowy.
3.   Formularz cenowy.

« back