Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 19.06.2013 r.

ZGM/ZP-16m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Przełożenie chodnika do posesji przy ul. Ludowej 10 a w Pabianicach

t.j. rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych i wykonaniu chodnika w nowym miejscu (około 33 m2).

2.     Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.  Termin realizacji zamówienia: cztery tygodnie licząc od dnia podpisania umowy / uprawomocnienia się zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach robot budowlanych (uściślenie zapisu nastąpi bezpośrednio przed zawarciem umowy - w zależności, czy przed podpisaniem umowy uprawomocni się zgłoszenie).

5.     Kryterium wyboru oferty : cena.

6.    Termin składania ofert: 27.06.2013 r. do godziny 13:00 w sekretariacie ZGM.

7.    Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2. referencje (lub inne dokumenty) od dwóch różnych zleceniodawców poświadczające prawidłowe wykonanie robót o podobnym charakterze do objętych niniejszym zamówieniem

8.     Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.     Termin otwarcia ofert 27.06.2013 r. o godz.: 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie meilowej lub faxem.

10.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Wanda Rutkowska - Hanc - tel. 42/22-59-252.

11.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Grzegorz Maciaszek - tel. 42/22-59-256.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.    Wzór umowy z załącznikami:

a/    Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

b/    Zał. Nr 2 - Mapa lokalizacyjna

2.     Formularz ofertowy.

 

« back