Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Pabianice, dnia 12.11.2013 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonywanie badań profilaktycznych                                                  

2.         Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.         Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

5.         Kryterium wyboru oferty : cena.

6.         Termin składania ofert: 26.11.2013 r. do godziny 12:00 w sekretariacie ZGM.

7.         Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.       aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.       formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

7.3.       formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.4.       zaakceptowany wzór umowy.

 8.         Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 9.         Termin otwarcia ofert  26.11.2013 r. o godz.: 12:30.

10.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.      Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. 42/22-59-279.

12.      Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Piotr Kobylarczyk - tel. 509 588 868.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

         1.         Formularz ofertowy.
2.        
Formularz cenowy.
3.        
Wzór umowy.           - UWAGA. W dniu 14.11.2013 została wprowadzona poprawka do treści umowy.
                                                                   W par.1 pkt.5 dopisano "na terenie miasta Pabianic"

 

« back