Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dnia 25.06.2013 r.

ZGM/ZP-17m/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Świadczenie usług hydraulicznych w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia : od 02.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena.

6.        Termin składania ofert: 01.07.2013 r. do godziny 13:00.

7.    Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego,

7.3. formularz cenowy - wzór formularza zawiera Załącznik  nr 5 do zapytania ofertowego,

7.4.  od dwóch różnych zleceniodawców dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłowe wykonanie usług o podobnym charakterze do objętych niniejszym zamówieniem

8.  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.     Termin otwarcia ofert   01.07.2013 r. o godz. 13:30.

10.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.  Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Wanda Rutkowska - Hanc, tel. 42/22-59-252.

12.  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer, tel. 42/22-59-257.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.        Wzór umowy na budynki gminy z zał. Nr 1 - Wykazem posesji

2.        Wzór umowy na budynki WM z zał. Nr 1 - Wykazem posesji

3.        Wykaz usług - zał. nr 2 do umowy (treść jednakowa dla obu umów)

4.        Formularz ofertowy - druk nr 1

5.        Formularz cenowy - druk nr 2

 

« back