Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dnia 27.07.2016 r.

ZGM.AZP.2420.10 2016.BP 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach”

 

 1. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia : zgodnie z ofertą Wykonawcy, lecz nie później niż :

 

4.1. Etap I (cz. I i II) do dnia 15.10.2016 r.

4.2. Etap II (cz. III i IV) do dnia 31.10.2016 r.

 

 1. Kryteria wyboru oferty :

 

  1. Cena – 60%

  2. Termin wykonania – 40%

 

 1. Termin składania ofert :04.08.2016 do godz. 8:30

 2. Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

 3. Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 4. Oferta powinna zawierać:

 

9.1.aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

9.2.formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

9.3.formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

9.4.dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

 

 1. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

 2. Termin otwarcia ofert: 04.08.20016r. o godz. 9:00 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

 3. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

 4. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel. 42- 22-59-255

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

 3. Załącznik nr 2 – Przedmiary robót z charakterystykami obiektu budowlanego dla lokali mieszkalnych :

a. części I

b. części II

c. części III

d. części IV

 1. Formularz ofertowy.