Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

ZGM.AZP.2420.13 2016.BP                                                                                            Pabianice, dnia 31.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

    „Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach IV”

 

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.     Termin realizacji zamówienia : zgodnie z ofertą Wykonawcy, lecz nie później do dnia 31.10.2016 r. 

5.      Kryteria wyboru oferty :

5.1.  Cena – 60%

5.2. Termin wykonania – 40%

6.      Termin składania ofert :08.09.2016 do godz. 8:30

7.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

8.      Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Oferta powinna zawierać:

9.1.aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

9.2   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

9.3   formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

9.4   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

10.  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.   Termin otwarcia ofert: 08.09.20016r.  o godz. 9:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

12.   Informacji szczegółowych na temat  procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

13.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny  tel. 42- 22-59-255

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

    1.      Wzór umowy.

    2.      Załącznik   nr 1 Formularz cenowy

    3.      Załącznik nr 2 – Przedmiary robót z charakterystykami obiektu budowlanego dla lokali mieszkalnych :

    4.      Formularz ofertowy.