Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia  12.05.2016 r.

ZGM.AZP.2420.3.2016.WRH

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Roboty budowlane hydrauliczne w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowychi kanalizacyjnych

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projektach umów oraz załącznikach do tych umów, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferty wykonawcy.

6.       Termin składania ofert: 20.05.2016 r. do godziny 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Usuwanie awarii hydraulicznych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (usuwanie awarii lub wykonywanie instalacji wod.-kan.)od co najmniej 2-ch zleceniodawców.

8.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.      Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  20.05.2016 r. o godz. 09:00 ; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych tel. 42/22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM 1 – tel. 42/22-51-811 i 42/22-51-812; ROM 2 – tel. 42/22-51-813 i 42/22-51-814; ROM 4 – tel. 42/22-51-817 i 42/22-51-818.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.       Wzory umów:

1.1.   Umowa dot. nieruchomości gminnych

                      1.1.1.     załącznik nr 1 do umowy – Wykaz posesji z instalacją wod. – kan.

1.2.   Umowa dotycząca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

                      1.2.1.     załącznik nr 1 do umowy – Wykaz posesji z instalacją wod. – kan.

1.3.   Załączniki do umowy wspólne dla obu umów:

                      1.3.1.     Załącznik nr 2 – Wykaz usług

                      1.3.2.     Załącznik nr 3 – Protokół

                      1.3.3.     Załącznik nr 4 – Informacja o nie wystąpieniu awarii

2.       Formularz ofertowy.

3.       Formularz cenowy.