Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 

Pabianice, dnia 12.05.2016

Nr spr. ZGM.AZP.2420.3.1.2016.KK

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

  1. Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 68 budynkach mieszkalnych i 1 budynku niemieszkalnym- będących w administracji ZGM Pabianice”

 2. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4. Termin realizacji zamówienia : od 01.07.2016 do 30.06.2017 r.

 5. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena. Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części.

 6. Termin składania ofert: 24.05.2016 r. do godz. 830

 7. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  3. Aktualne świadectwa kwalifikacyjne osób które będą wykonywać zamówienie E i kierownika robót D- w zakresie wymaganym do wykonania umowy.

 8. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 9. Termin otwarcia ofert 24.05.2016 r. o godz. 8.45

 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

 11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel: 509588866

 1. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer tel: 509588870

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz ofertowy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia

 4. Wykaz budynków