Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 

Pabianice, dnia 07.10.2016 r.

ZGM.AZP.2420.16.2016.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : 

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w  Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia:  od  dnia 02.01.2017 do dnia 31.12.2017

5.       Kryteria wyboru oferty : zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego – Kryteria wyboru oferty.

6.       Termin składania ofert: 19.10.2016.r. do godz. 8:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach ul. Warzywna 6 (parter)

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć: „Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach” oraz  nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze  od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat .

7.4.    Kserokopie polis lub zobowiązanie do zawarcia umów ubezpieczenia (polis) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego podanym w treści oferty oraz treści wzoru umowy.

8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

9.       Termin otwarcia ofert : 19.10.2016  r. o godz. : 9:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

10.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42/22-59-275.

11.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Komórka ds. księgowości  Małgorzata Rogaczewska 42/22-59-266

12.    Przed podpisaniem umowy składający wybraną ofertę  będzie zobowiązany do wniesie zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia o wyborze oferty. Brak wniesienia zabezpieczenia  skutkuje nie podpisaniem umowy.

13.    O ile składający ofertę nie załączył do oferty aktywnych polis to przed podpisanie umowy jest zobowiązany  kserokopie polis dostarczyć w  terminie 10 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia o wyborze oferty. Brak dostarczenia kserokopii skutkuje nie zawarciem  umowy.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Kryteria wyboru oferty.