Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyborze oferty.

 

ZGM.AZP.2420.2.2016.BP                                                                                                                            Pabianice, dnia 25.04.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.        Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

5.        Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6.        Termin składania ofert: 05.05.2016 r godz. 8:30

7.        Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter). Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć : Zakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem z dostawą do siedziby Zamawiającego  „oraz nazwą i adresem składającego ofertę . Oferta powinna zawierać:

7.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3. specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, w tym nazwa, symbol, model i producent.

8.        Dopuszcza się do składania ofert  częściowych na dowolną część  zamówienia .

9.        Termin otwarcia ofert : 05.05.2016 godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10.     Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych tel. 42/22-59-275

11.     Informacji szczegółowych na temat przedmiotu zamówienia  udziela: Joanna Kałuszka, tel. 512-106-641.

12.     Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzaniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogły zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

 

Załączniki:

1.Wzór umowy z załącznikami :

Załącznik nr 1

- specyfikacja sprzętu - naniesiono poprawki 2.05.2016r.

Załącznik nr 2

- protokół do Umowy

2. Formularz ofertowy .