Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 22.06.2016. r.

 Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.8.2016.BP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Naprawa tynków oraz malowanie emulsyjne ścian i sufitów wraz z lamperią w budynku przy ul. Żelaznej 14 w Pabianicach (III)

 

Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 

 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Terminy wykonania do dnia 29.09.2016 r.

 3. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

 4. Termin składania ofert: 29.06.2016r. do godz 8.30

 5. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Kopertę z ofertą należy oznaczyć: „Naprawa tynków oraz malowanie emulsyjne ścian………… ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 6. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  3. minimum dwie referencje poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat .

 7. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

 8. Termin otwarcia ofert:29.06.2016r. o godz. 9.00

 9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

 10. Informacji szczegółowych na temat organizacji procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

 11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

 12. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

- Zał. nr 1 – Charakterystyka obiektu, przedmiar robót, kolorystyka oraz opis prac

 - Zał. nr 2 – Mapka lokalizacyjna

 - Zał. nr 3 – Zdjęcia budynku, klatki schodowej

 

 1. Formularz ofertowy.