Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 05.12.2016 r.

ZGM.FA.2420.6.2.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt . 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych  na terenie miasta Pabianic.

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena.

6.        Termin składania ofert: do 12.12.2016 r. do godziny 1030  w Kancelarii ZGM - parter.

7.        Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Czyszczenie i udrażnianie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Pabianic”- decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

7.1.     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.     formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7.3.     zaakceptowany wzór umowy – wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.4.     Od przynajmniej dwóch różnych zleceniodawców dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłowe wykonywanie usługi objętej niniejszym zamówieniem.

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.        Termin otwarcia ofert:  12.12.2016 r. o godz.: 1100.

10.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

12.     Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. 42/22-59-279.

13.     Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają: ROM I   – tel. 42/22-51-811/812,

                                                                                                                ROM II  – tel. 42/22-51-813/814,

                                                                                                                ROM IV – tel. 42/22-51-817/818.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

            Załączniki:

1.       Formularz ofertowy
2.    Wzór umowy