Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 16.02.2015 r.

Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.1.2015.BP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków  przy ul. Powstańców Warszawy 14  w  Pabianicach „

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia :

 - 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dla przekazania dokumentacji do Wydziału                                                             Architektury Starostwa Powiatowego w Pabianicach .

        - 10 tygodni licząc j.w. dla przekazania pozostałej dokumentacji do ZGM w Pabianicach

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 24.02.2015 r. do godz. 8:30

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter). Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć napisem: „Oferta na wykonanie dokumentacji ul. Powstańców Warszawy 14  ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.2.    Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.3.    Minimum dwie referencje  poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich  trzech lat.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

10.    Termin otwarcia ofert 24.02.2015 r. o godz.: 9:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42/22-59-275,

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny tel. 42-/22-59-256.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy.

 

« back