Informacja o otwrciu ofert.

Informacja o wyborze ofrty.

ZGM.FA.2420.3.3.2015                                                                                                                   Pabianice, dnia 12.10.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt . 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na:

 Zakup i dostawa piasku dla potrzeb ZGM w ramach „ akcji zimowej” 2015/2016

 

2.   Usługa będzie świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r.

5.  Kryterium wyboru oferty : cena.

6.  Termin składania ofert: do 20.10.2015 r. do godziny 8:30 w Kancelarii ZGM – parter.

7.  Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

7.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2. formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

7.3. formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.4. zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikiem.

8.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.   Termin otwarcia ofert : 20.10.2015 r. o godz.: 9:00.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. 42/22-59-279.

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają: ROM I   42/22-51-811/ 812

                                                                                                        ROM II  42/22-51- 813/814

                                                                                                        ROM IV 42/22-51- 817/818

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

            Załączniki:

1.         Formularz ofertowy

2.         Formularz cenowy

3.         Wzór umowy

załącznik do umowy

« back