Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Pabianice, dnia 08.10.2015 r.

 

ZGM.AZP.2420.13.2015.WRH

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Częściowe remonty dachów budynków mieszkalnych przy ul. św. Rocha 19 w Pabianicach

(częściowa  wymiana deskowania dachu, demontaż koryt okapowych i montaż w ich miejsce rynien, wymiana rur spustowych, częściowa wymiana papy na papę termozgrzewalną)

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy oraz w załącznikach do umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia : do 15 listopada 2015 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.        Termin składania ofert: 15.10.2015 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.        Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Częściowe remonty dachów – ul. św. Rocha 19” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Parametry części materiałów budowlanych (załącznik nr 3 do oferty  stanowiący następnie załącznik nr 4 do umowy)

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (remont dachów w zakresie robót blacharsko - dekarskich) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

7.5.    Karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dla pap wyszczególnionych w Parametrach części materiałów budowlanych

8.        Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  15.10.2015 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny, tel. 42/22-59-256 i 42/22-59-257.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

14.    Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty - umowy.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikami:

a/ Załącznik nr 1 - Mapa sytuacyjna nieruchomości

b/ Załącznik nr 2 – Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem

c/  Załącznik nr 3 – Przedmiar robót z charakterystyką budynków

d/  Załącznik nr 5 - Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

e/  Załącznik nr 6 - Zdjęcia budynków mieszkalnych

  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 3 do oferty - Parametry części materiałów budowlanych (stanowiący równocześnie załącznik nr 4 do umowy)
« back