Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Uwaga zmiana treści punku 5

Ad. 5 Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

 

Pabianice, dnia 21.09.2015 r.

 ZGM.AZP.2420.12.2015.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych (II)

(stal kształtowa, łączniki i okucia budowlane, materiały do robót dekarskich, stolarka okienna

i drzwiowa, materiały różne

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 28.09.2015 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Dostawa materiałów budowlanych II na 2015 r.” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  28.09.2015 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komorka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia będą udzielane po przekazaniu zapytania w formie pisemnej (np. poczta elektroniczna na adres zamowienia.w@zgm.pabianice.pl).

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

14.    Zamawiający informuje, iż poprawi błędy rachunkowe w formularzach cenowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanej poprawy.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
    1. załącznik nr 2 do umowy – Parametry
    2. Załącznik nr 3 do umowy – Zapotrzebowanie materiałowe
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy (format PDF i format Excel)
« back