Informacja o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.AZP.2420.3.1.2015.KK                                                                           Pabianice, dnia 13.04.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na  Świadczenie uug telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

  1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Termin realizacji zamówienia:  24 m-ce od dnia obowiązywania umowy
  3. Kryterium wyboru oferty - cena
  4. Termin składania ofert: 23.04.2015 r. do godz. 8.30
  5. Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ rejestracyjny (jeśli dotyczy);

7.2 Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

7.3 Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych akredytacji i wdrożonych systemach jakości (jeśli dotyczy).

 

8.      Termin otwarcia ofert 23.04.2015 r. godz. 8.45.

           9.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

         10.   Nie wypełnienie wymogów zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

         11.   Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866.

         12.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 

1.      Wzór umowy.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.   Zarządzenie nr 7 - str1.

5.   Zarządzenie nr 7 - str2.

6.   Zarządzenie nr 7 - str3.

7.   Aneks do zarządzenia nr 7.

8.   Odpowiedź na pytania - Plus.

9.   Odpowiedź na pytania - Orange.

10. Odpowiedź na pytania 2 - Orange.

 

« back