Informacja o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.AZP.2420.2.2.2015.KK                                                                               Pabianice, dnia 20.05.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na realizację zamówienia publicznego: usługa dostosowania maszyn warsztatowych do minimalnych wymagań BHP

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od dnia podpisania Umowy

5.      Kryterium wyboru oferty - cena

6.      Termin składania ofert: 27.05.2015 r. do godz. 8.30

7.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

7.2   Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

7.3   Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych akredytacji i wdrożonych systemach jakości – gdy dotyczy

8.      Termin otwarcia ofert 27.05.2015 godz. 8.45

9.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10.   Nie wypełnienie wymogów zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

11.   Informacji szczegółowych na +temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

12.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

     1.      Wzór umowy.

     2.      Formularz ofertowy.

     3.   Plan dostosowania.

« back