Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 16.11.2020  r.

 ZGM.NZP.2420.20.2020.WRH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu.

 

1.      Miasto Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dozór 5 kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

 2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w e wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.       Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 5.      Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

 6.      Termin składania ofert: 24.11.2020 r. do godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8. O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.

 7.      Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji zleceń podobnych do niniejszego zamówienia. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

 8.      Forma składania ofert - pisemna:

 8.1.   dla ofert składanych w kancelarii ZGM – w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta dozór 5 kotłowni” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 8.2.   dla ofert składanych pocztą elektroniczną – na adres oferty@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : „Oferta dozór 5 kotłowni”. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms – skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem. 

 9.      Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

 9.1.   formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 9.2.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 9.3.   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch różnych zleceniodawców z ostatnich 3 lat,

 9.4.   świadectwa (kopie) kwalifikacyjne E dla osób wykonujących bezpośrednio przedmiot zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

 9.5.   świadectwa (kopie) kwalifikacyjne D dla osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

 9.6.   uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych oraz zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświadczające bycie czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub świadectwo kwalifikacyjne D przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych z wpisem uprawniającym do wykonywania pracy w zakresie kontrolno–pomiarowym dla osoby wykonującej sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej w kotłowniach z kotłami na gaz.

 10.    Oferta winna obejmować całość zamówienia.

 11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

 12.    Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty, przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa). Dokumenty załączane do oferty lub uzupełnione muszą być aktualne na dzień ich dostarczenia do Zamawiającego.

 13.    Termin otwarcia ofert: 24.11.2020 r. o godz.: 10:30; pokój nr 13 I p. Otwarcie ofert z uwagi na występującą pandemię choroby Covid-19 jest niejawne. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.  

 14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona najkorzystniejsza oferta.

 15.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej nieodrzuconych ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 16.    W przypadku, kiedy wykonawca uchylać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

 17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

 18.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

 19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42-22-59-264.

 20.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I: tel. 42-22-51-811, ROM II: tel. 42-22-51-814, WARZYWNA 6: 42-22-59-281

 21.    Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl .

 22.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

23.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postępowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem - Umowa powierzenia danych osobowych
  2. Druk oferty  
  3. Druk formularza cenowego w formacie xls i pdf.

 

 

 

Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 2. W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 z późn. zm.).

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 8. Posiada Pani/Pan:

 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 5) nie przysługuje Pani/Panu:

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.