Pabianice, dnia 26.07.2018 r.

ZGM.NZP.2420.12.2018.BP

Informacja o wyborze oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Malowanie klatki schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych do korytarza przy ul. Kościuszki 12 w Pabianicach.”

 

 1. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia : 30.09.2018 r.

 4. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

 5. Termin składania ofert 06.08.2018 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 6. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Malowanie korytarza ul. Kościuszki 12 (…)” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 7. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  3. dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

 8. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 9. Termin otwarcia ofert: 06.08.2018 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie maila lub faxem.

 10. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

 11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dz. Techniczny 42/22-59-256

 12. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Załączniki do umowy

a) załącznik nr 1 – opis budynku

b) załącznik nr 2 – mapka lokalizacyjna,

c) załącznik nr 3 – zdjęcia

 1. Formularz ofertowy.

 2. Informacja o ochronie danych osobowych