Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 22.05.2018 r.

ZGM.NZP.2420.07.2018.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełna inwentaryzacją na 2 nieruchomościach oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę na nieruchomościach przy ul. B. Nawrockiego 9a, ul. Stary Rynek 5, ul. Łąkowa 42, ul. Wierzbowa 6 w Pabianicach

 

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 15.09.2018 r. - UWAGA zmiana terminu dokonana 28.05.2018

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.       Termin składania ofert:30.05.2018 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Wykonanie dokumentacji na 4 nieruchomości  (…)” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3.    dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.   Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą część osobno  ( zamówienie podzielone na 2 części) lub można złożyć ofertę na obie części zamówienia .

11.    Termin otwarcia ofert:30.05.2018 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie maila lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dz. Techniczny tel. 42/22-59-256

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
 2. Opis techniczny załącznik nr 1:

  a)      ul. Nawrockiego 9a

  b)     ul. Stary Rynek 5

  c)      ul. Łąkowa 42

  d)     ul. Wierzbowa 6

   

  3.      Mapa lokalizacyjna zał. Nr 2:

  a)      ul. Nawrockiego 9a

  b)     ul. Stary Rynek 5

  c)      ul. Łąkowa 42

  d)     ul. Wierzbowa

  4.      Zdjęcia budynku zał. Nr 3:

  a)      ul. Nawrockiego 9a

  b)     ul. Stary Rynek 5

  c)      ul. Łąkowa 42

  d)     ul. Wierzbowa 6

5.Formularz ofertowy. 

6. Formularz cenowy