Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 14.08.20108  r.

ZGM.NZP.2420.2.2018.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

  Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Montaż przewodu kominowego wentylacyjnego z blachy kwasoodpornej
w ociepleniu do pomieszczenia kuchni oraz wykonanie łącznika z istniejącego wkładu kominowego do pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym usytuowanym
w budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 22.08.2018 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy wykonywaniu montażu kominów z blach kwasoodpornych. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na montaż przewodu kominowego – ul. Warszawska 6 m. 9” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.    formularz cenowy

9.2.    dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (montażu przewodów kominowych z blachy kwasoodpornej) od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech (jeżeli składający ofertę w okresie ostatnich 3 lat montował przewody kominowe dla Zamawiającego – wystarczy jedno poświadczenie od innego zleceniodawcy; w ofercie należy dopisać, iż montaż przewodów wykonywany był również dla Zamawiającego),

9.3.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia (dostawę i montaż).

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

13.    Termin otwarcia ofert: 22.08.2018 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będzie podlegać ta oferta, która może zostać wybrana przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.

15.    W przypadku, kiedy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy – Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

16.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

20.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM nr I, 42/22-51-811 lub 42/22-51-812.

21.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

22.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem – Opinia kominiarska nr 0194
  2. Druk oferty
  3. Druk formularza cenowego (w formacie PDF i EXCEL)
  4. Informacja o ochronie danych osobowych