Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarciu ofert.

Pabianice, dnia 18.08.2017 r.

ZGM.NZP.2420.9.2017.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

  o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

  Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wymiana wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 4 w Pabianicach

2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dodatkowe informacje dotyczące aktualnie zamontowanych wodomierzy określa załącznik nr 4 – Wykaz wodomierzy

4.      Termin realizacji zamówienia: cztery tygodnie licząc od dnia zawarcia umowy.

5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena oraz producent wodomierzy. Preferowane mogą być wodomierze firm Metrona lub Apator Powogaz.

6.       Termin składania ofert: 28.08.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.      Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy wykonywaniu dokumentacji w zakresie takim, jaki dotyczy niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na wymianę wodomierzy – ul. Sienkiewicza 4” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

9.2.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wymiana wodomierzy, wykonanie instalacji ciepłej lub zimnej wody) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

13.    Termin otwarcia ofert: 28.08.2017 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nie odrzucona oferta z najniższą ceną.

15.    W przypadku kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych bez ponownej ich oceny.

16.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

20.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

21.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

22.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Druk oferty
  3. Formularz cenowy - xls, Formularz cenowy - PDF
  4. Wykaz wodomierzy do legalizacji
« back