Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

ZGM.AZP.2420.03.2017.BP                                                                               Pabianice, dnia  22.02.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

  „Opracowanie orzeczenia technicznego dotyczącego pękniętych ścian przy bramie - ul. Stary Rynek 5 w Pabianicach”

 

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia : 31.05.2017 r.

5.      Kryteria wyboru oferty : cena

6.      Termin składania ofert : 02.03.2017 r. do godz 9:30

7.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

8.      Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Opracowanie orzeczenia” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Oferta powinna zawierać:

9.1.aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

9.2   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

9.3   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

10.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

11. Informacji szczegółowych na temat  procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny   tel. 42- 22-59-256

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

          1.  Wzór umowy.

  1. Załącznik nr 1- Ogólna charakterystyka obiektu
  2. Załącznik nr 2- Mapka  lokalizacyjna.
  3. Załącznik nr 3- Zdjęcia budynku
  4. Formularz ofertowy.
« back