Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 15.12.2014 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

 ( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 1      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na

 

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

 administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach na 2015r.

   2     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  3    Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

  4   Kryterium wyboru oferty stanowią najniższe ceny za wykonanie usług.

  5     Termin składania ofert: 22.12.2014r. godz.1330

  6      Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

  6.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

  6.2 formularz cenowy;

  6.3 formularz ofertowy;

  6.4 oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw kwalifikacyjnych przez osoby które będą wykonywać zamówione.

  7    Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

  8      Termin otwarcia ofert 22.12.2014r. godz.1345 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

  9     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

10   Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509588866\

11   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

          1. Wzór umowy.

          2. Formularz ofertowy.

          3. Formularz cenowy.

          4. Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych.

« back