Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 14.03.2014 r.

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

wykonanie dokumentacji projektowej na remont stropu w budynku przy ul. Skłodowskiej 12.

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Terminy wykonania i przekazania dokumentacji określa się na następująco:

4.1.    przekazania wniosku o pozwolenie na remont lub zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - cztery tygodnie licząc od dnia podpisania umowy,

4.2.    przekazania Zamawiającemu dokumentacji nie stanowiącej załącznika do w/w wniosku lub zgłoszenia, tj. projektu budowlanego (w tym wykonawczego), specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robot będącego elementem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego - sześć tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

5.       Kryterium wyboru oferty : cena 100%

6.       Termin składania ofert: 20.03.2014 r. do godz. 13.15

7.       Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej” - decyduje data wpływu do Sekretariatu.
Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego Rejestru Sądowego.

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.     Termin otwarcia ofert: 20.03.2014 r. o godz. : 13.30.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Małgorzata Bajer – tel. 509588870

12.  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer – tel. 509588870

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.      Wzór umowy.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Opis techniczny budynków.

4.     Mapki lokalizacyjne budynków.

« back