Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 16.10.2014 r.

ZGM.AZP.2420.12.2014.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

WYKONANIE ROZBIÓREK

na nieruchomościach przy ul. Pułaskiego 14 i ul. Warszawska 115

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 20.11.2014

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 24.10.2014 r. godz. 13.00

7.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Wykonanie rozbiórek na nieruchomości przy ul. Pułaskiego 14 i ul. Warszawska 115 ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna się składać z:

7.1.    formularz ofertowy – wzór Oferty zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.2.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o  podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

8.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do dwóch ).

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert 24.10.2014 r. o godz. : 13.30 ; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275;

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Dokumentacje projektowe dla nieruchomości:

          Zał. 1 – ul. Pułaskiego 14
                 - rysunek,
                 - opis techniczny
          Zał. 2 – ul. Warszawska 115
                 - specyfikacja
                 - opis techniczny
                 - rysunek
                 - zdjęcia

 

« back