Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 09.12.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.18.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Z.O. i w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 Z.O.

4.       Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 16.12.2014 r. do godz. 13:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, I p. pok. nr 4.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na wykonanie i dostarczenie książeczek opłat” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna składać się z:

7.1.    aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    Oferty – wzór oferty zawiera Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony we wzorze umowy i druku oferty.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert 16.12.2014 r. godz. : 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział księgowości, tel. 42/22-59-274 lub Komórka ds. gospodarki mieszkaniowej, tel.42/22-59-262.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

14.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwracania się do składających oferty o wyjaśnienia, o uszczegółowienie ofert lub dalszych negocjacji.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  3. Wzór oferty.

 

« back