Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 17.06.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.11.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do 12 nieruchomości na terenie Pabianic
łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej na te przyłącza (II Zapytanie ofertowe)

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 28.11.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 25.06.2014 r. do godz. 13:00 w Kancelarii ZGM

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na budowę przyłączy kanalizacyjnych (II ZO)” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 3-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

8.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do trzech).

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

10.    Termin otwarcia ofert 25.06.2014 r. o godz. : 13:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela:

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

14.    Zamawiający informuje, iż przewiduje dalsze negocjacje ze składającymi oferty o najniższych cenach (min. z 1-dnym na każdą część zamówienia) dotyczącymi miedzy innymi cen czy ograniczenia zakresu umowy.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.Załączniki:

1.      Wzór umowy z załącznikami.

a.       Załączniki do umowy nr 1 (Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej) i nr 2 (Mapy sytuacyjne):   dla części 1;   dla części 2;   dla części 3.

b.       Załącznik nr 3 do umowy (Proponowane przez Zamawiającego parametry przyłączy kanalizacyjnych).

c.       Załącznik nr 4 do umowy (Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Łąkowej 5 w Pabianicach).

2.      Formularz ofertowy.

3.      Formularz cenowy ( w formacie PDF oraz w formacie EXCEL).

« back