Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 26.08.2014 r.

ZGM.AZP.2420.13.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: 30.09.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena. Zamawiający wybierze ofertę w wariancie 1 lub w wariancie 2 – w zależności od posiadanych środków finansowych na realizację zamówienia i możliwości zapłaty za wykonanie zamówienia.

6.       Termin składania ofert: 02.09.2014 r. godzina 13:00 w kancelarii (pok. nr 4) ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na legalizację ciepłomierzy”. Oferta powinna zawierać:

7.1.  aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularze cenowe (w wariancie 1 lub w wariancie 2, lub w obu wariantach) – wzory zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (legalizacja lub wymiana) od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech.

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym (w wersji 1 lub / oraz w wersji 2).

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

10.    Termin otwarcia ofert 02.09.2014 r. o godz. : 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM 1 – 42/22-51-811, ROM 2 – 42/22-51-813, ROM IV – 42/22-51-818.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy:
    1. wariant 1 (format EXCEL lub PDF)
    2. wariant 2  (format EXCEL lub PDF)
« back