Zasady przydziału mieszkań komunalnych 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice....

more »

Zastrzeżenia prawne 

ZGM Pabianice informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
ZGM Pabianice dokonuje okresowej aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i innych.
Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania zamieszczanych w niniejszym serwisie informacji ponosi korzystający z serwisu. ZGM Pabianice nie ponosi wobec osób trzecich żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie będące rezultatem oparcia się na tych informacjach lub korzystania z niniejszego serwisu. W szczególności ZGM Pabianice nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków przez korzystającego, utratę danych i informacji, zakłócenia i przerwy w działalności gospodarczej korzystającego.
Zobowiązania i prawa ZGM Pabianice w zakresie oferowanych produktów i usług mogą wynikać wyłącznie z umów zawartych między ZGM Pabianice a kontrahentem.
Korzystający przyjmuje do wiadomości, że ZGM Pabianice nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji wysyłanych do niego za pośrednictwem sieci internet (w tym za pomocą poczty elektronicznej), o ile nie są one zaszyfrowane jego kluczem publicznym.
ZGM Pabianice ma prawo do zmiany powyższych warunków w dowolnym czasie, poprzez dokonanie odpowiedniej aktualizacji niniejszej informacji.

more »